Skip to Content

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 29/3/2018

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: 9 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 28/3 τη δεύτερη έκθεσή της για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ αυτό το νέο εργαλείο –το 2012– περίπου 9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από τα 28 κράτη μέλη έχουν ήδη υποστηρίξει κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μέχρι στιγμής, τέσσερις επιτυχείς πρωτοβουλίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές η καθεμία, και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να δώσει συνέχεια σε τρεις από αυτές.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Tίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός ότι 9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποστηρίξει κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών την τελευταία εξαετία δείχνει ότι το εν λόγω εργαλείο ενισχύει τη συμμετοχή και τον διάλογο πέρα από τα εθνικά σύνορα και έχει απτό αντίκτυπο στις πολιτικές της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο: η πρόσφατη πρότασή μας για μεταρρυθμίσεις θα καταστήσει πολύ πιο εύκολη τη διοργάνωση και την υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών από τους πολίτες, και θα δώσει παράλληλα τη δυνατότητα στους νέους από την ηλικία των 16 ετών να έχουν λόγο. »

Την τελευταία τριετία πραγματοποιήθηκαν μη νομοθετικές βελτιώσεις στο εργαλείο. Η Επιτροπή Γιούνκερ έχει επίσης ακολουθήσει μια πιο πολιτική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας όλες οι αιτήσεις καταχώρισης (προτού αρχίσει η συγκέντρωση των υπογραφών) εξετάζονται τώρα από το Σώμα των Επιτρόπων και παρέχεται η δυνατότητα μερικής καταχώρισης σε ορισμένες περιπτώσεις. Τούτες οι αλλαγές οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του αριθμού των πρωτοβουλιών που γίνονται δεκτές για καταχώριση: περίπου το 90 % των πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από τον Απρίλιο του 2015, σε σύγκριση με 60 % του συνόλου των πρωτοβουλιών που προτάθηκαν τα προηγούμενα 3 χρόνια.

Από τις τέσσερις πρωτοβουλίες πολιτών που υποστηρίχθηκαν από περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες, η Επιτροπή δίνει συνέχεια στην πρωτοβουλία «Σταματήστε τη ζωοτομία» («Stop vivisection») με μη νομοθετικές δράσεις, ενώ ως απόκριση στην πρωτοβουλία «Δικαίωμα στο νερό» («Right2Water») η Επιτροπή υπέβαλε εφέτος τον Φεβρουάριο πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Επίσης, ως συνέχεια στην πρωτοβουλία «Η απαγόρευση της γλυφοσάτης και η προστασία από τα τοξικά φυτοφάρμακα» («Ban glyphosate and toxic pesticides»), η Επιτροπή εξήγγειλε νομοθετική πρόταση με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας των επιστημονικών εκτιμήσεων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Μετά την πρώτη έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, τον Μάρτιο του 2015, δρομολογήθηκε επανεξέταση με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του εργαλείου και προς τον σκοπό αυτό διοργανώθηκε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ο οποίος πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο νέος κανονισμός θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προσιτότερη, λιγότερο επαχθή και πιο εύχρηστη για τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές της. Η Επιτροπή ζητεί να εγκριθεί μέχρι τα τέλη του 2018, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2020.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της «Ημέρας της ΕΠΠ»που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 10 Απριλίου.

Ιστορικό

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δρομολογήθηκαν ως ένα εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Εγκαινιάστηκαν τον Απρίλιο του 2012, όταν άρχισε να ισχύει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης.

Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Οι προϋποθέσεις για το παραδεκτό μιας πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, είναι η προτεινόμενη δράση να μην βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων που έχει η Επιτροπή να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, να μην είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και να μην αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (στα αγγλικά)

Πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επισκόπηση όλων των πρωτοβουλιών πολιτών που έχουν προταθεί

Πρώτη 3ετία (04/2012-03/2015)

Δεύτερη 3ετία (04/2015-03/2018)

Σύνολο

(από

τον Απρίλιο

του 2012)

Σύνολο καταχωρισμένων πρωτοβουλιών

31

17

48

Σύνολο αιτήσεων καταχώρισης που απορρίφθηκαν

20

2

22

Πηγή: Μητρώο ΕΠΠ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter