Skip to Content

InvestEU

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  17/01/2019

 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το InvestEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία καθορίζει τη θέση του σχετικά με το InvestEU, το πρόγραμμα που προτάθηκε με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ψήφος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκπόνηση του προγράμματος το οποίο θα συνενώσει, υπό την ίδια στέγη, τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ για επενδύσεις. Η Επιτροπή καλεί σήμερα τα κράτη μέλη να καθορίσουν σύντομα τη θέση τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν η καινοτομία και οι δεξιότητες. Με το InvestEU αναπτύσσουμε περαιτέρω το ρηξικέλευθο μοντέλο του επενδυτικού σχεδίου, διευρύνοντάς το σε ολόκληρο το φάσμα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δράση για το κλίμα, την κοινωνική ένταξη και τη συνοχή. Μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη δυναμική. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σπεύσουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.»

Η πρόταση της Επιτροπής για το InvestEU βασίζεται στην επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη – το σχέδιο Γιούνκερ– το οποίο, από τη δρομολόγησή του, έχει ήδη κινητοποιήσει περισσότερα από 371 δισ. ευρώ για επενδύσεις. Παρέχοντας 38 δισ. ευρώ ως εγγύηση του προϋπολογισμού για τη στήριξη των επενδύσεων, το ταμείο InvestEU θα προσελκύσει δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για την τόνωση των επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027.

Το ταμείο InvestEU έχει πολιτικό προσανατολισμό, και θα στηρίξει τέσσερις κύριους τομείς: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση· μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η τόνωση των επενδύσεων και η επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για τον Πρόεδρο Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ ήδη από την έναρξη της ανάληψης των καθηκόντων της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2014. Το InvestEU θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη και με ενιαίο σήμα όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων. Αυτό θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα απλούστερη και αποδοτικότερη.

Εκτός από το Ταμείο InvestEU, το πρόγραμμα θα αποτελείται επίσης από τον Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών InvestEU και την Πύλη InvestEU, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε φορείς υλοποίησης έργων, καθώς και έναν εύκολα προσβάσιμο αγωγό ώριμων έργων για πιθανούς επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη

Ενημερωτικό σημείωμα: Το πρόγραμμα InvestEU – ερωτήσεις και απαντήσεις

Η δέσμη μέτρων πολιτικής InvestEU

Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU;

Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU – Τι θα χρηματοδοτεί;

Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάταϊνεν στο Twitter: @jyrkikatainen

Ακολουθήστε το InvestEU στο Twitter: #InvestEU

Press Release in English

——————————————————————————————————-

If you no longer wish to receive notifications, please send an e-mail to :

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο :

comm-rep-athens@ec.europa.eu

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with the Regulation (EC)45/2001.

All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter