Skip to Content

Το μέλλον της Eργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 09/04/2019

 

Το μέλλον της εργασίας: Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να αξιοποιήσει ευκαιρίες

Με την ευκαιρία της διάσκεψης που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας: Σήμερα. Αύριο. Για όλους.», σήμερα ξεκίνησε μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις κύριες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο της εργασίας.

Στη διάσκεψη που διοργάνωσε ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις και η επίτροπος κ. Tίσεν, περίπου 500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων υπουργοί, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και του ακαδημαϊκού κόσμου, διερεύνησαν τους καλύτερους τρόπους για την τιθάσευση των αλλαγών στον κόσμο της εργασίας προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι μετασχηματισμοί που πραγματοποιούνται με ταχύ ρυθμό έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έναυσμα να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση και οι ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στον κόσμο του σήμερα και του αύριο. Με τη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η ΕΕ διατύπωσε 20 αρχές και δικαιώματα που είναι απαραίτητα για τη δίκαιη και αποδοτική λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του πλαισίου αυτού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν τη δυνατότητα να εντείνουν την οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή όμως πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς — και το κλειδί για να συμβεί αυτό είναι να διατηρηθεί η Ευρώπη στην πορεία προς την ανοδική σύγκλιση. Αν κερδίσουμε τον «αγώνα δρόμου προς την κορυφή» θα μπορούμε να αυξήσουμε την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ

Η Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού κ. Mαριάν Τίσεν δήλωσε τα εξής: «Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, δεν μπορούμε απλώς να αναμένουμε από τους πολίτες να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Πρέπει κι εμείς από την πλευρά μας, ως υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, να προσαρμόσουμε τους κοινωνικούς θεσμούς μας, τους κανόνες μας και τα εκπαιδευτικά μας συστήματα ώστε να υποστηρίζουν τους πολίτες, προκειμένου οι πολίτες να νιώθουν σίγουροι για το μέλλον τους και για το μέλλον των παιδιών τους και στον νέο κόσμο της εργασίας.»

Βασικά μηνύματα

Από τις συζητήσεις προέκυψαν τα ακόλουθα δέκα συμπεράσματα:

  1. Ο κόσμος πράγματι αλλάζει: η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και όλες οι άλλες περιοχές του κόσμου, βρίσκεται υπό μετασχηματισμό και συχνά απειλείται από μεγατάσεις όπως η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η δημογραφική αλλαγή και συγκεκριμένα η γήρανση του πληθυσμού.
  2. Το μέλλον της εργασίας είναι ΤΩΡΑ: οι αλλαγές στην αγορά εργασίας συμβαίνουν τώρα και είναι μη αναστρέψιμες — για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η οικονομία των πλατφορμών, που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία.
  3. Η ΕΕ παρέχει ένα σημείο αναφοράς καθώς και στήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων: ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί την πυξίδα που θα εμπνεύσει — στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων — νέα νομοθεσία ή πολιτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ που θα κατευθύνουν μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα διοχετεύσουν αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση στην αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών κοινωνικών προτεραιοτήτων.
  4. Πρέπει να καθορίσουμε πως επιθυμούμε να είναι ο μελλοντικός κόσμος της εργασίας και πως θα επιτευχθεί ο σκοπός αυτός: θέλουμε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο όμως θα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου και να αξιοποιεί τα οφέλη της τεχνολογικής καινοτομίας. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, πρέπει να καταρτίσουμε έναν χάρτη πορείας με συγκεκριμένες δράσεις.
  5. Χρειαζόμαστε μια ψηφιακή οικονομία χωρίς αποκλεισμούς: Τα άτομα που αντιμετωπίζουν απώλεια θέσεων εργασίας ή μεταβάσεις χρειάζονται ολοκληρωμένη στήριξη, με βάση την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης, την εισοδηματική στήριξη και τις κοινωνικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού στις αγορές εργασίας της ΕΕ έχει διερευνηθεί από ειδική ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία υπέβαλε προτάσεις ενόψει της διάσκεψης γύρω από τρία κύρια θέματα: ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, νέες εργασιακές σχέσεις και νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
  6. Χρειαζόμαστε επαρκείς επενδύσεις: θα έχει ζωτική σημασία να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών πολιτικών για τις δεξιότητες και των μέτρων στήριξης των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας.
  7. Χρειαζόμαστε καλύτερες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας: που θα υλοποιούνται από δημόσιες διοικήσεις υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα παρέχουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι πολίτες και οι κοινωνίες μας. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, των παρόχων δεξιοτήτων, των κοινωνικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.
  8. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω: τα οικονομικά οφέλη θα πρέπει να φθάσουν σε όλους τους Ευρωπαίους, ακόμη και σε εκείνους που ζουν σε μειονεκτούσες περιοχές μεγάλων μητροπόλεων ή σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Η επιτυχία κάθε πολιτικής θα πρέπει να κρίνεται με βάση τον αντίκτυπό της στα πλέον ευάλωτα άτομα και στη συνεκτικότητα του κοινωνικού μας ιστού.
  9. Η ενίσχυση των ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καίρια σημασία: η ΕΕ είναι σε κατάλληλη θέση ώστε να εντείνει τη συνεργασία της με άλλους οργανισμούς και εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη διασφάλιση της προόδου στην υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων.
  10. Το μέλλον αποτελεί κοινή μας ευθύνη: όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (παγκόσμιο, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό/τοπικό) πρέπει να συνεργάζονται με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών με στόχο την επίτευξη των προσδοκιών των πολιτών και των εργαζομένων της ΕΕ.

Ιστορικό

Στις 9 Απριλίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη υψηλού επιπέδου για το μέλλον της εργασίας. Στο πνεύμα της κοινωνικής διάσκεψης κορυφής του Νοεμβρίου 2017 στο Γκέτεμποργκ, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η σημερινή διάσκεψη είχε ως στόχο να εμβαθύνει τον προβληματισμό σχετικά με τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων και αξιοποίησης των ευκαιριών που μπορεί να συνεπάγεται.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, έξι επιμέρους συνεδριάσεις επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές πτυχές του μέλλοντος της εργασίας: α) δίκαιος μετασχηματισμός: παροχή ευκαιριών ψηφιοποίησης σε όλους, β) ανοδική σύγκλιση: απασχόληση, κοινωνική και εδαφική συνοχή, γ) παγκόσμια ευθύνη: η ΕΕ και η διεθνής σκηνή, δ) ενδυνάμωση των πολιτών: μεταβάσεις στη διάρκεια του κύκλου ζωής, προκλήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, ε) προστασία και επένδυση: εκσυγχρονισμός των συστημάτων πρόνοιας ώστε να καταστούν βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς, στ) διαχείριση της αλλαγής: διακυβέρνηση και συμπράξεις.

Μία ημέρα πριν από την εκδήλωση, η ομάδα υψηλού επιπέδου για τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στις αγορές εργασίας της ΕΕ δημοσίευσε την τελική έκθεσή της. Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν ατομικούς λογαριασμούς μάθησης, διαμεσολαβητές της αγοράς εργασίας για τη μείωση των κενών όσον αφορά τις διαρθρωτικές δεξιότητες και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης. Ο πρόεδρος κ. Μάρτιν Γκόος παρουσίασε στους συμμετέχοντες τα πορίσματα της ομάδας.

Αυτή η υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκή διάσκεψη προηγήθηκε της εκδήλωσης για την εκατοστή επέτειο από την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη Γενεύη τον Ιούνιο, όπου η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας θα συνεχιστεί σε παγκόσμια προοπτική.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της διάσκεψης με λεπτομερές πρόγραμμα και βίντεο συνεχούς ροής

Ενημερωτικό δελτίο: Βασικά αριθμητικά στοιχεία για την απασχόληση

Ενημερωτικό δελτίο: Κοινωνικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ

Μπορείτε να βρείτε εδώπερισσότερα ενημερωτικά δελτία σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον κοινωνικό τομέα.

Ακολουθήστε τον Βάλντις Ντομπρόβσκις στο Facebook και στο Twitter

Ακολουθήστε τη Mαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter

Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Press Release in English

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 2018/1725.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

 The European Commission is committed to personal data protection. Any personal data is processed in line with the Regulation (EU) 2018/1725.

All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter